REGULAMIN KONKURSU
„Moja mała ojczyzna”
Czy znasz życie i mowę swych przodków?
Zapytaj babcię, zapytaj dziadka.

I. Organizatorami konkursu są:
Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów, Biblioteka szkolna ZSP w Gniewoszowie.

II. Cele konkursu:
1) Utrwalanie tradycji i piękna naszej małej ojczyzny.
2) Poznanie mowy, obyczajów i życia swoich przodków.
3) Zainteresowanie młodego pokolenia życiem swych dziadków i pradziadków.
4) Integracja międzypokoleniowa.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1) Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych osób z terenu gminy Gniewoszów.
2)  Konkurs składa się z zestawu pytań, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Odpowiedzi należy wpisać w miejsca kropek.
3) Zestaw pytań dostępny jest w formie elektronicznej na stronie:
• Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów, www.bpgniewoszow.pl
• oraz w formie papierowej w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów.
    
IV. Miejsce składania prac i terminarz postępowania konkursowego.
1) Odpowiedzi – tylko w formie papierowej – prosimy dostarczyć do Biblioteki Publicznej do
5 grudnia 2022r w godzinach jej pracy.
2) Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród planowane jest w trakcje Wigilii Gminnej
18 grudnia 2022r.
3) Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin i forma ogłoszenia wyników może ulec zmianie.
V. Nagrody.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, dla najwyżej ocenionych – nagrody i atrakcyjne upominki rzeczowe.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy w Gniewoszowie.


Pomysłodawcą konkursu i autorem pytań jest świętokrzyski regionalista, Pan Marian Kwiecień.

 KONKURS „Czy znasz życie i mowę swych przodków”?
                  KARTA PYTAŃ /ODPOWIEDZI  *)
  1. Jaką rolę poza ociepleniem nóg pełniły w butach wiechcie?................................................
  2, Podkreśl, który przedmiot nie wystepował w szkole podstawowej w 1935 roku?
        ( wojskowość,  higiena, roboty kobiece,  prace ręczne,  przyroda żywa )
  3. Podkreśl, która nazwa nie była pojazdem samochodowym?
        ( Robur,  Żubr,  Carosa,  Sanok,  Stayer,  Jelcz,  Moskwicz,  Tatra )
  4. Przodem, czy tyłem ustawia się krowa na pastwisku przy silnym wietrze?.........................
  5. Częścią jakich przedmiotów była kądziel? ..............................................................................
  6. Ile kilometrów pokonywał rolnik, który orał morgę pola jednoskibowym pługiem konnym?
       ..........................................................................
  7. Ile cięć (średnio) wykonywał rolnik kosząć zboże na długości 100 metrów?.......................
  8. Maciora jest matką prosiąt, a czyją matką jest „maciorka”?...............................................
  9. Jakie dodatkowe urządzenie posiadała pralka „Frania”?....................................................
10. Jakie wyposażenie p.pożarowe musiało obowiązkowo posiadać wiejskie gospodarstwo
       po 1945 roku?    ...................................................................................................................
11. Obraz jakiej świętej wieszano na krosnach?.....................................................................
12. O ile lat Koła Gospodyń Wiejskich są młodsze od Kółek Rolniczych?    ...............................
13. Jak nazywa się jedyny roboczy dzień w ciągu roku, w którym dawniej nie pracowali   
      kowale? ...........................................................
14. Krowa się cieli, a kto się „koci”?   ............................................................................................
15. Które domowe ptactwo nie siada „na grzędzie”?  ...................................................................
16. Jak nazywa się element łączący bijak cepów z dzierżakiem?.........................................
17. Jak nazywa się maszyna, którą potocznie nazywano „garściówką”?  .....................................
18. Jakie urządzenia napędzane były korbą w I połowie XX wieku?
     .............................................................................................................................................
19. Przy jakiej garderobie lub bieliźnie występowały dawniej tzw. „żabki”?
      .............................................................................................................................................
20. Co poza obrazami o treści religijnej wieszano dawniej w domach na ścianach?
      .............................................................................................................................................
21. Ile razy obróci się tzw. „gwiazda kopaczki konnej”, jeśli koło jezdne obróci się 1 raz?........
22. Czy wiesz w którym roku w Twojej miejscowości drogę polną piaszczystą utwardzono?
*) Odpowiedzi proszę wpisć w miejscu kropek – czytelnie.
                                                                                            ......................................................................................
                                                                                                                             (Nazwisko i Imię )
Opracował: Marian Kwiecień (regionalista z Kielc)

 

 

Załącznik do  REGULAMINU KONKURSU „Moja mała ojczyzna”

Zgłoszenie do konkursu literackiego

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gniewoszowie, Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie i Wójt Gminy Gniewoszów.
Zgłaszam udział mojego dziecka w Konkursie  
1) Imię i nazwisko Uczestnika: .................................................................................
2) Wiek Uczestnika: ......................................................................................................
3)  Adres zamieszkania Uczestnika:  ............................................................................
4) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*Uczestnika.........................................................................
 telefon kontaktowy: ….............................................................

Data zgłoszenia do Konkursu …...................................................

.............................................................................................                                                                                                                    
Podpis Rodzica/Opiekuna*  Uczestnika Konkursu                                                                                                            

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.


…................................................................................................................
Podpis Rodzica/ Opiekuna* Uczestnika Konkursu
*  - niepotrzebne skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji konkursu „………………………………..”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………..
(data, czytelny podpis)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
 
W związku z organizacją konkursu „……………………………………….” oraz jego promowaniem wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego/mojego dziecka w publikacjach na:
*
☐ stronie internetowej,
☐ portalach społecznościowych tj. __________,
☐ audycjach telewizyjnych,
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ gablotach i na tablicach ściennych.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
…………………………………………...
(data, podpis)

*zaznaczyć właściwe

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 6215090.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Paulina Bojanowska (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;)
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu "Moja mała ojczyzna"
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie  
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu „Moja mala ojczyzna”.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.  Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).