REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja mała ojczyzna”
Organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gniewoszów oraz Bibliotekę Szkolną ZSP w Gniewoszowie.

CELE KONKURSU:

Przedstawienie walorów turystycznych i kulturowych, poznawanie ukształtowania nadwiślańskich terenów naszego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców naszej gminy ,

REGULAMIN KONKURSU:
§1 Organizator
Organizatorami Konkursu plastycznego jest  Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów.

§2 Partnerzy
1. Wójt Gminy Gniewoszów.
2. Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie.

§3 Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 17 listopada 2022r, a kończy się 5 grudnia 2022r. Rozdanie nagród nastąpi podczas Wigilii Gminnej.

§4 Warunki uczestnictwa
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Gniewoszów.
3. Tematem głównym prac konkursowych będzie dowolna miejscowość gminy Gniewoszów, a dokładnie pocztówka bożonarodzeniowa przedstawiająca/charakteryzująca elementy związane z tą miejscowością
(krajobraz, zabytki, obiekt, znane osoby itp.).
4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice związaną z tematem konkursu. Format pracy dowolny.
5. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora i Partnerów oraz w Internecie.
7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
8. Na odwrocie każdej zgłaszanej do Konkursu pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora.

§5 Termin i warunki dostarczenia prac
1.Prace plastyczne wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu do 5 grudnia 2022r. w kopercie z dopiskiem: Konkurs plastyczny, na adres: Biblioteka Publiczna Gminy  Gniewoszów, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów.
3.Prace przyniesione po terminie nie będą oceniane.
4.Prace przechodzą na własność Organizatora i Partnerów i nie będą odsyłane.

§6 Zasady przyznawania nagród
1.Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora konkursu wyłoni zwycięskie prace w przedziałach wiekowych:
Dzieci przedszkolne
Uczniowie klas szkoły podstawowej I –III,
Uczniowie klas szkoły podstawowej IV –VIII
Dorośli.

3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze 3 w każdej kategorii wiekowej przyznając nagrody zwycięzcom.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej liczby wyróżnień prac konkursowych.
5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniewoszów. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach Konkursu i terminie uroczystego wręczenia nagród.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie BP Gminy Gniewoszów (ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów)  i w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie. (ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów) – oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniewoszów.
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w  Bibliotece Publicznej i Bibliotece Szkolnej w Gniewoszowie lub pod numerem telefonu 48 6215090.
Załącznik do  REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zgłoszenie do konkursu plastycznego

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gniewoszowie, Partnerzy Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie i Wójt Gminy Gniewoszów.
Zgłaszam udział mojego dziecka w Konkursie plastycznym
1) Imię i nazwisko Uczestnika: .................................................................................
2) Wiek Uczestnika: ......................................................................................................
3)  Adres zamieszkania Uczestnika:  ............................................................................
4) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*Uczestnika.........................................................................
 telefon kontaktowy: ….............................................................

Data zgłoszenia do Konkursu …...................................................

.............................................................................................                                                                                                                    
Podpis Rodzica/Opiekuna*  Uczestnika Konkursu                                                                                                            

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.


…................................................................................................................
Podpis Rodzica/ Opiekuna* Uczestnika Konkursu
*  - niepotrzebne skreślić
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji konkursu „………………………………..”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………..
(data, czytelny podpis)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
W związku z organizacją konkursu „……………………………………….” oraz jego promowaniem wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego/mojego dziecka w publikacjach na:
*zaznaczyć właściwe
☐ stronie internetowej,
☐ portalach społecznościowych tj. __________,
☐ audycjach telewizyjnych,
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ gablotach i na tablicach ściennych.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
…………………………………………...
(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 6215090.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu "Moja mała ojczyzna"
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ……………………………...
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu „"Moja mała ojczyzna"”.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).