REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO Z OKAZJI ROKU MARII KONOPNICKIEJ

 
I. ORGANIZATORZY

1. Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów
2. Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie

II. CELE KONKURSU
• popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,
• zainteresowanie uczniów poezją,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• prezentacja i promowanie talentu uczniów,
• kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
• zachęcanie uczniów do występów przed publicznością,
III. UCZESTNICY KONKURSU

 Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Gniewoszów:    
                        dzieci przedszkolne
                        klasy I – IV
                        klasy V – VIII
                                     
IV. REPERTUAR

Konkurs będzie miał formę prezentacji (recytacji) wybranego wiersza Marii Konopnickiej.

V. KRYTERIA OCENY

 Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów  Konkursu Recytatorskiego.
 
 Jury ocenia:
dobór repertuaru
pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
interpretacja słowna utworu (tempo, intonacja, dykcja)
kultura mowy
ogólny wyraz artystyczny
 
VI. OCENIANIE I NAGRODY

 O rodzaju nagród decydują organizatorzy konkursu

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bpgniewoszow.pl, www.facebook.com/ZSPGniewoszow.
Nagrody i dyplomy wręczone zostaną w dniu 13 maja 2022r. w bibliotece  z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkole
 klasy I – IV
 klasy V – VIII,
• komisja wyłoni laureatów z każdej grupy wiekowej,
• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki za udział w konkursie, a laureaci nagrody.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

• udział w konkursie należy zgłosić do dnia 6 maja 2022r. do organizatora (do jednego z bibliotekarzy),
• konkurs odbędzie się 10 maja 2022r. (wtorek) w bibliotece publicznej, z podziałem na kategorie wiekowe:
✓ przedszkole w godzinach 9.00 -10.00
✓ klasy 1-4 w godzinach 10.00-11.00
✓ klasy 5-8 w godzinach 11.00-12.30

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań i zdjęć z konkursu, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w internecie i prasie. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w publikacjach dotyczących konkursu.
 Karty uczestnictwa można przysyłać e-mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji konkursu „………………………………..”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić


………………………………………………..
(data, czytelny podpis)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
W związku z organizacją konkursu „……………………………………….” oraz jego promowaniem wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego/mojego dziecka w publikacjach na:
*
☐ stronie internetowej,
☐ portalach społecznościowych tj. __________,
☐ audycjach telewizyjnych,
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ gablotach i na tablicach ściennych.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.


…………………………………………...
           (data, podpis)
*zaznaczyć właściwe
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; nr tel.: 486215090).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ……………………………...
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, a także Urzędu Gminy Gniewoszów.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).