REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
I. Cele konkursu:
    1) Utrwalanie tradycji i piękna naszej małej ojczyzny.
    2) Zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do pisania i prezentowania swojej
    twórczości.
    3) Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich
   twórczości.
    4) Integracja międzypokoleniowa.
II. Zasady uczestnictwa w konkursie:
    1) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz
    mieszkańców gminy Gniewoszów i okolic.
    2) Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
    - uczniowie szkół podstawowych klasy I – III
    - uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VIII,
    - dorośli.
    3) Utwory muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi
    w konkursach literackich.
    4) Jeden autor może złożyć  tylko 1 prace.
    5) Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
    6) Nie ma limitu dla długości wiersza.
    7) Tematyka utworów powinna dotyczyć walorów estetycznych i wyjątkowości naszego
    regionu, zwyczajów i tradycji świąt w regionie, zmieniających się pór roku, aktualnych
    wydarzeń, sławnych postaci związanych z naszą małą ojczyzną itp.
III. Miejsce składania prac i terminarz postępowania konkursowego.
    1) Prace należy składać do 30 listopada 2021 roku w Bibliotece Publicznej lub Bibliotece
    Szkolnej w Gniewoszowie.
    2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2021 roku.
    3) Wręczenie nagród odbędzie się podczas Wigilii Gminnej.
IV. Kryteria oceniania.
    1) Twórczy charakter utworu.
    2) Poziom literacki pracy.
    3) Samodzielność i oryginalność.
    4) Poprawność stylistyczna i językowa.
    5) Ogólna estetyka pracy.
V. Nagrody.
    Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, dla laureatów – w każdej kategorii     wiekowej – nagrody książkowe i atrakcyjne upominki rzeczowe. Autorom utworów     nagrodzonych gwarantujemy publikację ich w lokalnym biuletynie „Moja Gmina     Gniewoszów”.

    Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w     Gniewoszowie.

Załącznik do  REGULAMINU KONKURSU LITERACKIEGO

Zgłoszenie do konkursu literackiego

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gniewoszowie, Partnerzy Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie i Wójt Gminy Gniewoszów.
Zgłaszam udział mojego dziecka w Konkursie  
1) Imię i nazwisko Uczestnika: .................................................................................
2) Wiek Uczestnika: ......................................................................................................
3)  Adres zamieszkania Uczestnika:  ............................................................................
4) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*Uczestnika.........................................................................
 telefon kontaktowy: ….............................................................

Data zgłoszenia do Konkursu …...................................................

.............................................................................................                                                                                                                    
Podpis Rodzica/Opiekuna*  Uczestnika Konkursu                                                                                                            

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.


…................................................................................................................
Podpis Rodzica/ Opiekuna* Uczestnika Konkursu
*  - niepotrzebne skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji konkursu „………………………………..”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………..
(data, czytelny podpis)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
 
W związku z organizacją konkursu „……………………………………….” oraz jego promowaniem wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego/mojego dziecka w publikacjach na:
*
☐ stronie internetowej,
☐ portalach społecznościowych tj. __________,
☐ audycjach telewizyjnych,
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ gablotach i na tablicach ściennych.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
…………………………………………...
(data, podpis)

*zaznaczyć właściwe

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 6215090.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Paulina Bojanowska (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;)
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu "Moja mała ojczyzna"
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie  
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu „Moja mala ojczyzna”.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.  Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).