REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
 

I. ORGANIZATORZY

1. Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów
2. Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie

II. UCZESTNICY KONKURSU

     Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Gniewoszów:    
                        klasy I – III
                        klasy IV – VI  
                        klasy VII – VIII

III. REPERTUAR

  Klasy I – III: jeden wiersz – autorstwa Danuty Wawiłow („Kopareczka”, „Niegrzeczna dziewczynka”, „Urodzinki”, „A jak będę dorosła...”, „O Rupakach”, „Jak cesarz pije herbatę”, „Czarny lew”, „Jak tu ciemno!”, „Moja siostra królewna”, „Kruk i  żabka”, „Daktyle”, „Trzej myśliwi”, „Listy”, „Drzewo”).
  Klasy IV-VI: jeden wiersz Tadeusza Różewicza („List do ludożerców”, „Przepaść”, „Słowa”,  „Pragnienie”, „Żart patetyczny”, „Przyszli żeby zobaczyć poetę”).
  Klasy VII-VIII: jeden wiersz Czesława Miłosza („Sens”, „W mojej ojczyźnie”, „Do polityka”, „Przedmowa”, „Piosenka o końcu świata”, „Droga”, „Wstęp”, „Ojciec objaśnia”).
 
    Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego.

 
IV. KRYTERIA OCENY

 Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów  Konkursu Recytatorskiego.
 
 Jury ocenia:
dobór repertuaru
interpretacja utworu
kultura mowy
ogólny wyraz artystyczny

V. NAGRODY

      O rodzaju nagród decydują organizatorzy Konkursu

Wyniki konkursu oraz nagrania uczestników zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bpgniewoszow.pl, www.facebook.com/ZSPGniewoszow.
Nagrody i dyplomy wręczone zostaną w dniu 1 czerwca w bibliotece  z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.


VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  Konkurs prowadzony jest w formie przeglądu materiałów filmowych. Prosimy
    o przygotowanie nagrania prezentacji w formie audio - wideo spełniającego     następujące     wymogi:
1. Nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu i jedną kamerą w zamkniętej przestrzeni. Nie dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału. Nagranie recytatora interpretującego utwór literacki powinno być w pozycji stojącej w planie ogólnym, tak by można było widzieć całą postać. W czasie nagrania dozwolone są zbliżenia kamery na recytatora, czyli tzw. zacieśnienie kadru. Kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku recytatora, aby uzyskać jak najbardziej naturalny sposób wypowiedzi. Unikamy filmowania z dolnej i górnej perspektywy.
2. Plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza recytator, imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu.
3. Należy zadbać o odpowiednią jakość nagrania pod względem technicznym.
- Plik w formacie mp4 lub mov, mts. Rozdzielczość: Full HD 1080p lub UHD 4k.
- Dźwięk: należy również pamiętać o odpowiedniej jakości audio nagrania, tak by recytacja była w pełni słyszalna podczas odtwarzania na komputerze. W czasie nagranie nie powinny dochodzić zbędne dźwięki (gwar uliczny, przypadkowe hałasy itd.). Pomieszczenie,
w którym odbywa się nagranie powinno być pozbawione pogłosu (odradzamy nagrywanie w salach gimnastycznych, klatkach schodowych itp.).
- Światło: recytator może ustawić się przodem do okna, a kamerę - między oknem
a recytatorem. W podobny sposób można skorzystać ze sztucznego światła.
4. Zalecamy, aby wykonawca prezentował się na neutralnym tle (pusta ściana, kurtyna, jednobarwna zasłona itd. z otoczenia wykonawcy usuwamy wszystkie zbędne przedmioty jak bibeloty, kwiaty, obrazy itd.).  
5. Prezentacji recytatora „nie wzbogacamy” o dodatkową muzykę w tle. Najważniejszy jest recytator i to, co ma do przekazania. Dlatego też rezygnujemy z rekwizytów
i uteatralizowania wystąpień.
6. Przypominamy o odpowiednim ubraniu do prezentacji, które również wpływa na ogólny wyraz artystyczny wystąpienia.
Prosimy o dokładne sprawdzenie jakości technicznej nagrań przed umieszczeniem ich
w folderze.
Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań z Przeglądu, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w internecie i prasie. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w publikacjach dotyczących konkursu.
 Karty uczestnictwa można przysyłać e-mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nagrania należy dostarczyć na nośniku do 24 maja 2021r.
Do biblioteki publicznej lub szkolnej w Gniewoszowie.
Rozstrzygnięcie nastąpi 1 czerwca 2021r.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji konkursu „………………………………..”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………..
(data, czytelny podpis)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
W związku z organizacją konkursu „……………………………………….” oraz jego promowaniem wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego/mojego dziecka w publikacjach na:
*
☐ stronie internetowej,
☐ portalach społecznościowych tj. __________,
☐ audycjach telewizyjnych,
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ gablotach i na tablicach ściennych.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
…………………………………………...
                                                                                                                 (data, podpis)
*zaznaczyć właściwe

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; nr tel.: 486215090).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ……………………………...
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, a także Urzędu Gminy Gniewoszów.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).