REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja mała ojczyzna za 30 lat”
Organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gniewoszów oraz Bibliotekę Szkolną ZSP w Gniewoszowie.

TEMAT I CEL KONKURSU:
1. Tematem konkursu jest wykonanie rysunku przedstawiającego Moją miejscowość za kolejne 30 lat w wyobraźni dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Celem konkursu jest:
a)Pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży
b)Nadawanie własnym marzeniom formy wizualnej
c)Rozwijanie umiejętności wybiegania myślamiw przyszłość
d)Promocja   Gminy Gniewoszów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych  funkcjonujących  w Przedszkolach oraz w Szkołach Podstawowych, oraz Szkół Podstawowych na  terenie Gminy Gniewoszów. Rozróżnia się następujące kategorie wiekowe:
Dzieci przedszkolne
Uczniowie klas szkoły podstawowej I –III,
Uczniowie klas szkoły podstawowej IV –VIII
Uczniowie Szkół ponadpodstawowych,
Dorośli.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Gniewoszów.
4. Dziecko zamierzające uczestniczyć w Konkursie załącza do wykonanej pracy plastycznej wypełnione przez rodzica/opiekuna zgłoszenie (wzór zgłoszenia w załączniku).
5. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych w formacie A4.
6. Tematy prac powinny być ciekawe – pod względem plastycznym, kulturowym lub przyrodniczym.
7. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora i Partnerów oraz w Internecie.
9. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
10. Na odwrocie każdej zgłaszanej do Konkursu pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy.


CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się 19 października 2020r, a kończy się 30 listopada 2020r. Rozdanie nagród nastąpi podczas Wigilii Gminnej.

 
  TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC
1.Prace plastyczne wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu do 30 listopada 2019r. w kopercie z dopiskiem: Konkurs plastyczny, na adres: Biblioteka Publiczna Gminy  Gniewoszów, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów
2.Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
3.Prace przyniesione po terminie nie będą oceniane.
4.Prace przechodzą na własność Organizatora i Partnerów i nie będą odsyłane.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora konkursu do 4 grudnia 2020r. wyłoni zwycięskie prace w pięciu przedziałach wiekowych:
Dzieci przedszkolne
Uczniowie klas szkoły podstawowej I –III,
Uczniowie klas szkoły podstawowej IV –VIII
Uczniowie Szkół ponadpodstawowych,
Dorośli.
2.W skład Komisji Konkursowej wejdą: przedstawiciel  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów, przedstawiciel Biblioteki Szkoły Podstawowej, przedstawiciel Urzędu Gminy w Gniewoszowie
3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze 3 w każdej kategorii wiekowej przyznając nagrody zwycięzcom.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej liczby wyróżnień prac konkursowych.
5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniewoszów. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach Konkursu i terminie uroczystego wręczenia nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie BP Gminy Gniewoszów (ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów)  i w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie. (ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów) – oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniewoszów.
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w  Bibliotece Publicznej i Bibliotece Szkolnej w Gniewoszowie lub pod numerem telefonu 48 6215090.Załącznik do  REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zgłoszenie do konkursu plastycznego

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gniewoszowie, Partnerzy Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie i Wójt Gminy Gniewoszów.
Zgłaszam udział mojego dziecka w Konkursie plastycznym
1) Imię i nazwisko Uczestnika: .................................................................................
2) Wiek Uczestnika: ......................................................................................................
3)  Adres zamieszkania Uczestnika:  ............................................................................
4) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*Uczestnika.........................................................................
 telefon kontaktowy: ….............................................................

Data zgłoszenia do Konkursu …...................................................

.............................................................................................                                                                                                                    
Podpis Rodzica/Opiekuna*  Uczestnika Konkursu                                                                                                            

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.


…................................................................................................................
Podpis Rodzica/ Opiekuna* Uczestnika Konkursu

*  - niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem gromadzonych Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 6215090;
Inspektorem Ochrony Danych przetwarzanych w Bibliotece jest: Paulina Bojanowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora, stosownie do treści udzielonej zgody, w celu:
Organizacji  Konkursu   

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”), którą może Pan/Pani w każdej chwili wycofać pisząc na adres kontaktowy Administratora wskazany wyżej. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ich przetwarzanie przez Administratora do tego momentu będzie zgodne z prawem.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane:
1) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu organizacji Konkursu  oraz promocji biblioteki – do czasu rozstrzygnięcia Konkursu lub wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowo uprawnienia te regulują przepisy RODO.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania Pana/Pani zgłoszenie nie weźmie udziału w Konkursie.