REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„NOWA LEGENDA ZIEMI GNIEWOSZOWSKIEJ”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów oraz Biblioteka Szkolna ZSP w Gniewoszowie
2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie legendy lub podania na temat miejscowości w gminie Gniewoszów. Podziel się z nami historią, którą przekazują sobie mieszkańcy twojej miejscowości, opowiedz starą legendę lub napisz swoją.
Opowieści powinny dotyczyć:  ludzi, budynków, ważnych wydarzeń i zjawisk.
I. Cele konkursu:
- rozwijanie wrażliwości na słowo,
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy,
- promowanie talentów,
- pobudzanie aktywności twórczej.
II. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz mieszkańców gminy Gniewoszów i okolic.
2) Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
    - uczniowie szkół podstawowych klasy I – IV
    - uczniowie szkół podstawowych klasy V – VIII
    - uczniowie szkół ponadpodstawowych
    - dorośli.
3) Utwory muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi  w konkursach literackich.
4) Jeden autor może złożyć  tylko 1 pracę.
5) Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
6) Długość pracy minimum 1 str A4 maksymalna to 5 stron A4, czcionka 13.
7) Legenda powinna być autorska, ale może być inspirowana inną, już istniejącą.
III. Miejsce składania prac i terminarz postępowania konkursowego.
1) Prace należy składać do 30 listopada 2019 roku w Bibliotece Publicznej lub Bibliotece Szkolnej w Gniewoszowie.
2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2019 roku.
3) Wręczenie nagród odbędzie się podczas Wigilii Gminnej.
IV. Kryteria oceniania.
1) Twórczy charakter utworu.
2) Poziom literacki pracy.
3) Samodzielność i oryginalność.
4) Poprawność stylistyczna i językowa.
5) Ogólna estetyka pracy.
V. Nagrody.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, dla laureatów – w każdej kategorii wiekowej – nagrody książkowe i atrakcyjne upominki rzeczowe. Autorom utworów nagrodzonych gwarantujemy publikację ich w lokalnym biuletynie „Moja Gmina     Gniewoszów”.
VI. Prawa autorskie i udostępnianie prac
1. Uczestnik Konkursu poprzez przekazanie Organizatorowi Pracy Konkursowej i karty zgłoszeniowej wyraża zgodę na publiczne udostępnianie pracy i jej opublikowanie.
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na podanie jego nazwiska przez Organizatora podczas ogłaszania wyników Konkursu.
    Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gniewoszowie.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem gromadzonych Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 6215090;
Inspektorem Ochrony Danych przetwarzanych w Bibliotece jest: Mateusz Łyszcz, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora, stosownie do treści udzielonej zgody, w celu:
Organizacji  Konkursu  „NOWA LEGENDA ZIEMI GNIEWOSZOWSKIEJ”

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”), którą może Pan/Pani w każdej chwili wycofać pisząc na adres kontaktowy Administratora wskazany wyżej. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ich przetwarzanie przez Administratora do tego momentu będzie zgodne z prawem.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane:
1) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu organizacji Konkursu  oraz promocji biblioteki – do czasu rozstrzygnięcia Konkursu lub wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowo uprawnienia te regulują przepisy RODO.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania Pana/Pani zgłoszenie nie weźmie udziału w Konkursie.


 

 

 

 


Zgłoszenie do konkursu literackiego

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gniewoszowie, Partnerzy Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie i Wójt Gminy Gniewoszów.
Zgłaszam udział mojego dziecka w Konkursie literackim
1) Imię i nazwisko Uczestnika: .................................................................................
2) Wiek Uczestnika: ......................................................................................................
3)  Adres zamieszkania Uczestnika:  ............................................................................
4) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*Uczestnika.........................................................................
 telefon kontaktowy: ….............................................................

Data zgłoszenia do Konkursu …...................................................

.............................................................................................                                                                                                                   
Podpis Rodzica/Opiekuna*  Uczestnika Konkursu                                                                                                           

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.


…................................................................................................................
Podpis Rodzica/ Opiekuna* Uczestnika Konkursu
*  - niepotrzebne skreślić